Holmegårdens Gymnastikforening

Logo


Jubilæumsskrift

1943 - 2003


60 års jubilæumIndledningHolmegårdens Gymnastik- og Idrætsforening blev stiftet den 1. september 1943 af nogle beboere i Holmegårdskvarteret. I krigsårene var der jo ikke mange muligheder, og der var et stort behov for at være aktive i et fællesskab. I forbindelse med 50 års jubilæet havde bestyrelsen kontakt med nogle af dem, der havde været med fra starten, nemlig Erik Scheel, Bendt Scheel, Kjeld Yde, Paul Otto Hansen og Jørn Hæssel-bærg. Foruden at fortælle nogle gode historier fra en svunden tid, overdrog de en del historisk materiale, som udgør en stor del af dette jubilæumshefte. Den første formand i foreningen var Svend Aage Olsen, der senere blev skoleinspektør på Holmegårdsskolen. Han var aktiv på flere områder. Han sørgede bl.a. for, at modstandsgruppen "Hvidovre kompagni" fik nogle kælderlokaler på skolen til skydeøvelser. Chefen for kompagniet var Svend Lykke Pedersen ("Søren Thorsen"), som samtidig var foreningens første gymnastikinstruktør. Brdr. Scheel og Yde var også aktive i både kompagniet og gymnastikforeningen. For at skjule kompagniets aktiviteter for tyskerne blev der dannet en "Dramatisk Forening" (amatørteater). Sognerådet fik nys om denne dramatiske forening og ønskede at overvære en forestilling og gruppen måtte i huj og hast sammensætte en forestilling. Stykkets meget betegnende titel blev "NEJ". Efter sigende var sognerådet tilfreds med forestillingen. Den rette sammenhæng kom dog først frem efter krigen. Holmegårdens Gymnastik- og Idrætsforening har tidligere haft meget større bredde med både pige- og drengehold, samt dame- og herrehold i gymnastik. Endvidere flere håndboldhold samt badminton og fri idræt. Badmintonafdelingen voksede sig hurtigt stor og blev selvstændig under navnet Holmegårdens Badminton Club. Senere skiftede navnet til Hvidovre Badminton Club, (HBC), men det er der sikkert ikke mange der ved i dag. I de sidste mange år har vi kun haft et dame- og herrehold på motionsplan samt badminton på motionsplan. Foruden gymnastikken, som naturligvis er det bærende, så lægger vi megen vægt på det sociale samvær både i det daglige, men også med en årlig julefest. og forårsfest. Jubilæet fejres med en stor fest for medlemmerne lørdag den 4. oktober.


Holmegårdens Gymnastikforening er organiseret under DGI og medlem af FIH.

Foreningens hjemmeside har adressen: http://home9.inet.tele.dk/fox/

Indholdsfortegnelse Side
Holmegården - Historie 3
Første del af foreningens historie ved Sv. A. Christiansen 4-5
Reklame for HG omdelt marts 1949 til beboerne i kvarteret 6
Billede fra faneindvielsen 6
Gamle billeder og medlemsblad 7
Omtale af de enkelte idrætsgrene 8
Gamle billeder fra opvisninger 9
Dilettant 10
T-shirts - EDB - Socialt samvær fester 11
Beretning generalforsamling 1973 og 1978 11-12
Beretning generalforsamling 2002 13-14


Side 3
Holmegaarden - ifølge bogen "Omkring Holmegaarden"
af Hans Chr. Thomsen
Holmegaarden er den gård som flere institutioner og foreninger i området er opkaldt efter. Lad os blot nævne grundejerforeningen Holmegården, Holmegårdsskolen, Holmegårdens bibliotek og selvfølgelig Holmegårdens Gymnastik- og Idrætsforening. Holmegården træder ind i Hvidovres historie via marknavne og fæstebønder. Kongen ejede gården indtil 1766, men dengang lå den i Hvidovre landsby omkring det der i dag er Hvidovregade 27. I 1779 flyttede gården i forbindelse med landbrugsreformerne, hvor gårdene kom til at ligge med markerne lige omkring gården. Landsbyfællesskabet ophørte. Holmegården fik en placering, som i dag svarer til hjørnet af Hvidovrevej og Kløverprisvej. Holmegården har en meget interessant historie med mange kendte mennesker som ejere gennem tiderne. Gården indgår endda i en bog af Thomas Dinesen baseret på en kærlighedsaffære, som virkelig er foregået på Holmegården. I 1847, da jernbanen blev anlagt måtte Holmegården afgive en del jord og i 1918 påbegyndtes udstykningen og veje, som vi kender i dag, blev påbegyndt. Disse vejnavne har en sjov historie, idet de stammer fra de udstykkede gårde, der hørte til godset Brahe Trolleborg på Fyn og som blev navngivet af forfatteren Jens Baggesen. Navne der var fulde af lyst, held, hæder og ro, hvilket genkendes i vejnavnene Kløverprisvej, Planteheldvej, Hædersdalvej, Landlystvej og Rodalsvej. Andre vejnavne blev opkaldt efter de gamle markstykker: Femagervej, Mandholmen, Ørager m.fl.

Side 4

Holmegården 1894
Holmegården 1908
Pause i pløjearbejdet i begyndelsen af 1900
Resterne af Holmegården - Kløverprisvej 3 (Se historien i gaden!)Side 4


Holmegårdens Gymnastik- og Idrætsforening - Historie
Af Svend Christensen foråret 1949

Oprindelsen til Holmegårdens gymnastikforening skal søges i den tanke, der opstod hos visse af beboerne omkring Holmegårdsskolen, og som blev udtrykt i ord, når mand og mand imellem talte om den fine nye skole, der stod så ubenyttet hen, når den sidste "sveder" var lusket ud af lågen. Man mindedes den stråtækte skole, man selv havde gået i og tænkte: Det kunne i grunden være morsomt, om vi også kunne få lov at gå i sådan en fin skole. Tanken tog efterhånden form, og man fandt ud af, at dette godt kunne lade sig gøre, dersom man dannede en forening og lavede gymnastik om aftenen.

Der blev indrykket en annonce i den lokale avis, hvoraf fremgik, at hvem der var interesseret i gymnastik kunne indfinde sig til et møde i spisekælderen på skolen en nærmere fastsat aften.
Til mødet indfandt sig 70 interesserede, og det var den almindelige mening blandt de tilstedeværende, at der var god brug for en gymnastikforening i kvarteret, der var i rivende vækst. Dette var i 1943.
Der blev berammet en stiftende generalforsamling, og på denne blev foreningens første bestyrelse valgt. Denne første bestyrelse bestod af: Formand: Overlærer Sv. Aa. Olsen, kasserer: konditor H.L. Petersen, sekretær: frk. Margot Hansen, bestyrelsesmedlemmer: fru E. Nielsen, fru M. Egebo og assurandør M. Nørgaard.

Omkring 1. oktober 1943 startedes foreningens virksomhed med et gymnastikhold for damer og et for herrer. Damerne blev ledet af frk. Gudrun Krogh Sørensen, der var lærerinde på skolen, og mændene blev ledet af Svenning Lykke Petersen, den senere så bekendte "Søren Thorsen", kompagnichefen for "Hvidovre kompagni".

Foreningen tegnede straks fra starten til at få et jævnt og roligt liv, bestyrelsen bestod af rolige, besindige folk, for hvem det lykkedes at dele sol og vind lige, så faktisk alle var tilfredse.

I vinterens løb opstod tanken om idrætsmærkeprøver; men for at kunne være med her, måtte man tilsluttes en organisation, og på Lykke Petersens anbefaling faldt valget på "De Danske Skytte- Gymnastik- og Idrætsforeninger. Som medlem af D.D.S.G. & I., nemlig Storkøbenhavns Gymnastik- og Idrætsforeninger, hvor vi straks fra begyndelsen fik indvalgt et medlem til bestyrelsen.

Idrætsmærketræningen foregik på sportspladsen, gymnastik, kast, løb og spring. Damerne kastede med spyd (lånte), og mændene kastede med håndbombe og håndgranat (Lykke Petersen var jo militær). I forhold til anstrengelserne var resultatet pauvert. Kun tre klarede alle prøverne, og det var tre damer; men begyndelsen var gjort, og de første bronzemærker kom med posten, bilagt en venlig hilsen fra oberst Sander en opfordring til at blive ved. Og vi blev ved, selv en bagatel som på én dag at måtte se både gymnastiklærer og lærerinde forsvinde (det var jo i tyskertiden) tog vi i stiv arm; et par nye blev anskaffet, og arbejdet gik videre.
Under Lykke Petersens ledelse sluttede alle gymnastiktimerne for mænd med 5 minutter håndbold, og disse ugentlige 5 minutter, hvor det gik på livet løs - pladsen var jo lille, og iveren stor; og der vankede både hudafskrabninger og blå øjne, blev oprindelsen til vor håndboldafdeling. Damerne kom ret hurtigt med ind i også denne gren af vor virksomhed og gjorde deres til at skabe liv i foreningen..
Forholdene bevirkede, at håndboldspillet kun kunne dyrkes om sommeren som udendørs idræt; men der var Holmegårdsskolens sportsplads også temmelig nær det ideale. Den har faktisk kun én ulempe, og det er den ene myg, der bor der, som hver eneste aften hele sommeren igennem holder selskab med 8 millioner gæster, hvoraf ikke én eneste melder afbud.
At vi gav os i kast med atletikken skyldes idrætsmærkearbejdet; gennem dette var vi i berøring med enkelte atletikøvelser, og der blev ret hurtigt en kreds, der ønskede at arbejde med atletik som en selvstændig idrætsgren. Bestyrelsen så ret velvilligt på tanken; men ved en undersøgelse konstateredes det, at så godt som hele foreningens kassebeholdning ville gå med, dersom der skulle indkøbes de forskellige redskaber. Der var også andre betænkeligheder; sportspladsen var jo kun en græsmark; der fandtes ingen løbebaner, og de springbaner, der fandtes, var mere eller mindre uanvendelige. En henvendelse til sognerådet, med ønske om at få anlagt i hvert fald ca. 100 m løbebane, blev afslået.

Trods alle vanskeligheder besluttede bestyrelsen imidlertid at lade stå til de mest nødtørftige redskaber blev indkøbt - og begyndelsen var gjort. Desværre er banen siden da ikke blevet væsentlig forbedret, kun nedspringsstedet for længdespring er bragt nogenlunde i forskriftsmæssig stand. Det samme kunne måske siges om nedspringsstedet for højdespring; men da tilløbet her er ganske uanvendeligt, har dette ikke fået nogen praktisk betydning for os. Men alle vanskeligheder til trods må vi indrømme, at vi har oplevet mange gode og fornøjelige timer med vort idrætsarbejde, og de færdigheder, vi har opnået under disse beskedne forhold, har slet ikke været ringe, hvilket vore resultater i konkurrence med andre foreninger på andre idrætspladser tydeligt viser.

Foreningen var ikke ret gammel, før der blev oprettet en afdeling for badminton. Hertil var skolens gymnastiksal også anvendelig. Sammenlignet med de øvrige idrætsgrene var badminton en "dyr" sport for hver enkelt, og der skulle særlige regler til, for at få denne idrætsgren til at svare til helheden, og for at få balance mellem indtægt og udgift. Denne vanskelige opgave blev oprindelig lagt i hænderne på en enkelt mand, men efterhånden som foreningen voksede, og ledelsen blev mere udbygget, fik et udvalg på 3 mand denne opgave pålagt. Udviklingen indenfor foreningen gik nu i den retning, at badminton afdelingen blev at betragte som en "stat i staten", og denne "stat i staten" arbejdede med andre interesser og mål end den øvrige forening. Følgelig måtte det en dag komme til et brud. Efter en urafstemning i badminton afdelingen besluttedes det at bryde med H.G. og danne en selvstændig forening. På disse vilkår havde H.G.´s bestyrelse intet at indvende, og der blev oprettet en overenskomst som grundlag for "skilsmissen", og Holmegårdens Badminton Club var en kendsgerning. De 2 foreninger arbejder nu i god forståelse side om side i vort kvarter med skolen som basis. Pudsigt nok var de første børn, H.G. havde som medlemmer, netop medlemmer i badmintonafdelingen. Senere skulle vi få meget mere med børn at gøre. Bestyrelsen blev ret hurtigt klar over, at rekrutteringen af alt vor udendørs arbejde skulle ske gennem børnene, og blandt børnene var interessen stor. Da den første opfordring til at melde sig til håndboldtræning fremkom, var tilslutningen så stor, at det næsten var uoverkommeligt at give dem alle den fornødne træning. Der måtte mobiliseres adskillige seniorspillere for at klare opgaven; men den blev klaret. Senere, da nyhedens interesse var borte, svandt det lidt ud i rækkerne, og arbejdet blev lettere for lederne og samtidig mere taknemmeligt; det var jo de virkeligt interesserede, der var blevet tilbage; de, der nu så småt er begyndt at danne kernen i vore håndboldhold.

Som med håndboldspillet er for børnene gået med atletikken. De går med iver og energi op i de få øvelser, der er egnede for børn; de betragter det som en spændende leg, og der er vel, når alt kommer til alt også det, der er formålet med al idræt. For at tage skridtet fuldt ud og lade børnene være med overalt, hvor H.G. virker, har vi i de sidste 2 vintre haft gymnastiktimer for børnene en aften om ugen, og det er vor store glæde, at så mange forældre som tilfældet er, lader deres børn tage del i vort arbejde. Desuden kan tilføjes, at Hvidovre sogneråd anerkender dette vort børnearbejde og yder os et kontant tilskud hertil.
Vor forening har ingen lang og glorværdig historie, kun 5½ år har vi eksisteret; men for de unge mennesker - og for den sags skyld også de mange mere modne - der har fulgt os gennem årene, har medlemskabet i H.G. betydet en lang række gode oplevelser, som ingen ville have undværet.
Vi lader så mange som muligt deltage i passende turneringer, stævner, opvisninger o.l., og det har ikke skortet på tilbud til deltagelse i andre foreningers arrangementer. Vort mandskab slår desværre ikke altid til, så vi kan overkomme alt, hvad vi gerne ville. Økonomisk tåler vi heller ikke alt: men vi ved, at jo flere vi er, des lettere klarer vi både mandskabet og pengene, og jeg vil slutte denne omtale af vor forenings virke med en opfordring til læserne om at melde sig til arbejdet enten som passiv eller aktiv; vi har brug for begge dele. Medlemskontingentet er kr. 2,00 årligt (fra 1. okt. Til 30. sept.) Ring på Hvidovre 1085, og vor kasserer vil bringe Dem et medlemskort ind ad døren.

Af Svend Christensen foråret 1949

I forbindelse med ovenstående meget fine skildring af HGI´s liv og virke i de første 5½ år kan efterfølgende gives et par oplysninger om foregangsmændene i foreningens start. Det fremgår af bogen "Omkring Holmegaarden", som er omtalt tidligere, at den første formand Sv. Aa. Olsen senere blev skoleinspektør på Holmegårdsskolen og i øvrigt var meget aktiv på flere områder. Bl.a. sørgede han for, at modstandsgruppen "Hvidovre-kompagniet" fik nogle kælderlokaler, som blev brugt til skydeøvelser. Chefen for kompagniet var i øvrigt Lykke Petersen (Søren Thorsen), som samtidig var gymnastikforeningens første herreinstruktør. I kompagniet var brødrene Scheel og brødrene Yde også aktive, og de var samtidig aktive medlemmer i vor gymnastikforening. Sv. Aa. Olsen var i øvrigt forfatter til en sang skrevet til foreningens 10 års jubilæum.


Side6

Til Holmegårdskvarterets beboere
Marts 1949 Dette lille skrifts opgave skulle være at præsentere vor forening for den store del af vort hurtigt voksende kvarters beboere, der intet, eller så godt som intet, kender til vor eksistens. Vi mener, at vor opgave rækker langt videre end til den forholdsvis beskedne part af kvarterets beboere, der tager del i vort arbejde. På de følgende sider, der dels skal tjene som medlemsblad for vore medlemmer, og dels som orientering for alle, der interesserer sig for legemskultur og ungdomsarbejde, fortælles i store træk om vor forenings historie, arbejdsfelt, opgaver etc. Vort arbejde er ikke baseret på nogen bestemt aldersklasse, ej heller på noget bestemt legemligt udviklingstrin; nej tværtimod, vi ønsker netop at samle så mange som muligt på så bred en basis som muligt - alle unge mennesker i alderen fra 10 til 70 år kan, når de selv vil, med godt udbytte tage del i vort arbejde. Vor opgave er ikke at udklække "stjerner"; men i fornøjeligt samvær at give alle et friskt pust ind. i hverdagen, frisk luft i lungerne og et frisk humør til morgendagens gerning. Vort naturlige virkefelt er Holmegårdskvarteret, derfor udsendes skriftet til samtlige husstande i kvarteret, og vi håber, at vor henvendelse må bevirke, at endnu flere vil sande afdøde oberst Sanders ord: "Vi har den tro, at den danske ungdom vil forstå at skelne mellem den lødige og den mindre lødige fritidsbeskæftigelse, og vi tager ikke i betragtning at betegne idrætten som den fritidsbeskæftigelse, der kommer i første række blandt de lødige; thi på idrætspladsen virkeliggøres det gamle ord: "En sund sjæl i et sundt legeme".
Faneindvielse i 1946Side 7

Nogle billeder fra den glorværdige fortid!
Damegymnastik Herregymnastik
Atletik Idrætsstævne 1948Udviklingen i foreningen efterfølgende:
Da det meste af foreningens historiske materiale fra ca. 1950 til 1973 er bortkommet, er det ikke muligt at fortælle særlig meget om denne periode. Der er dog enkelte ting vi kan trække frem. F.eks. havde foreningen engang et medlemsblad, hvoraf vi kan gengive hovedet i en udgave fra 1955. Det fremgår af bladet, at der var en meget livlig debat om bl.a. professionelle instruktører contra egne selvlærde samt de økonomiske forhold imellem håndbold og gymnastik. Den senere udvikling fremgår af beskrivelsen af de enkelte idrætsgrene.


De enkelte idrætsgrene.
Omtale af de enkelte idrætsgrene, som er og har været en del af Holmegårdens Gymnastik- og Idrætsforening aktive liv gennem 60 år.


Gymnastikken.
Gymnastikken har altid været den vigtigste idrætsgren i foreningen og tilslutningen har tidligere været meget stor med flere pige- og drengehold samt dame- og herrehold. Indenfor de sidste 15 år har der dog kun været hhv. et damehold og et herrehold på motionsbasis. Bortset fra en opvisning af dameholdet i DGI-byen i januar 2003 har foreningen ikke deltaget i stævner og opvisninger i mange år. Dette skyldes formentlig, at gennemsnitsalderen specielt hos herrerne er meget høj, således at lyst og evner til opvisning ikke er så stor mere.
Pigehold - Opvisning 1952
Drengehold - Opvisning 1952
Damehold - Opvisning - 1952?


Håndbold.
Håndbold var på programmet fra starten og var i en del år en selvstændig afdeling under HGI. Der er ikke mange spor at gå efter, når historien skal fortælles, men der er da nogle få billeder, der viser, at både klubbens damer og herrer har deltaget i diverse turneringer og stævner. F.eks. har vi haft 5 håndboldhold med til et stævne i Gentofte i august 1946. Det vides ikke, hvornår afdelingen er nedlagt


Badminton.
Allerede da foreningen blev stiftet i 1943 var der stor interesse for badminton og denne afdeling voksede sig hurtigt så stor, at den gerne ville stå på egne ben og efter en lykkelig skilsmisse gik starten til Holmegårdens Badminton Club. Da forholdene på Holmegårdsskolen blev for trange byggede man en badmintonhal på Biblioteksvej. Hvornår navnet skiftede til Hvidovre Badminton Club vides ikke, men det er da meget sjovt at tænke på, at HBC, der i mange år har været førende indenfor badmintonsporten er udgået fra HGI. Badminton i HGI blev genoptaget i forbindelse med opførelsen af Holmegårdshallen i 1985. Den daværende bestyrelse havde dog stort besvær med at få baner i hallen, men det lykkedes, og i mange år havde vi 3 baner fredage kl. 20-21. Ikke den bedste tid og i perioder var der da også problemer med at besætte banerne. I forbindelse med formandsskifte i 1995 mistede vi banerne, men i løbet af sæsonen fik vi tildelt 3 baner om tirsdagen fra kl. 20-21. Dette har så resulteret så i, at der ikke mere er problemer med at besætte banerne.

Idrætsmærket.
Allerede i 1944 kom idrætsmærket på programmet og efter en spæd start tog denne aktivitet rigtig fart med mange deltagere hos både damer og herrer. Flere gymnaster, der i dag stadig er aktive har erhvervet guld nr. 30. Meget imponerende. I de senere år har der dog kun været en beskeden deltagelse, hvilket sikkert skyldes den høje gennemsnitsalder og træningsforholdene på skolens "idrætsplads". Indtil videre er denne idrætsgren ikke aktuel. Der er dog en aktivitet tilbage, idet vi i maj måned går 8 km rask gang med skolen som udgangspunkt og gennem Brøndbyskoven tilbage til skolen. Selvom det er rask gang er der dog tid til socialt samvær undervejs og efter turen.

Dilettant
Dilettanten i H G. har sin egen historie. Den første forestilling "Nej" opførtes i gymnastiksalen i foråret 1944. Nogle medlemmer henvendte sig til bestyrelsen og tilbød at opføre denne forestilling, som de havde indøvet i en såkaldt "dramatisk klub". Tilbudet blev selvfølgelig modtaget med kyshånd, og opførelsen var absolut god til trods for den meget lille scene.

Efter kapitulationen blev det kendt, at denne "dramatiske klub" havde ført en endog meget dramatisk tilværelse, idet den var skalkeskjul for den første modstandsbevægelse i Hvidovre. Den "dramatiske klub" havde lokaler i skolen, og for et syns skyld måtte man jo give sig til kende med resultatet af sin virksomhed. Meget betegnende blev det "Nej" - Det var dengang. I 1946 opførtes - også på skolen - "Marens kyllinger". Stykket var kun lille; men også kun et lille led i en stor fest. Det var ved faneindvielsesfesten i 1946. Forberedelserne til "Marens kyllinger" havde været store - vi byggede selv en helt ny scene til gymnastiksalen. I 1947 opførtes fru Heibergs "Abekatten" og det lille stykke "Sagt op" for fulde hus i Damhuskroens store sal.

I år opføres så Hostrups "Feriegæsterne" med følgende rollebesætning:

Kammerråd Randbøl, godsejer i Sydsjælland: Erik Wendelboe. Hans kone: Else Nielsen. Inger, deres datter: Birthe Hjort Petersen. Knud Salling, deres plejesøn: Robert Hansen. Doktor Ask: Jørgen Hansen. Professor Tusgaard: Georg Røner. Frøken Tusgaard, hans søster: Iris Hansen. Jørgen: Svend Aage Christiansen

At opføre en dilettantforestilling er efterhånden forbundet med så store vanskeligheder, at man betænker sig to gange, før man giver sig i kast med opgaven. De økonomiske vanskeligheder er de værste, og for en gangs skyld skal publikum have at vide, hvad der betales for, når der må erlægges en entré for "kun en dilettantforestilling". Foreningen har hidtil afholdt sig fra at afholde offentlige fester, og den linie vil vi gerne fortsat følge; men derfor kan vi også kun opføre stykket een gang, og skal altså have alle udgifter dækket af den ene opførelse. Af de vigtigste udgifter skal nævnes: Leje af Damhuskroen med dertil hørende kontrol, scenemester, brandvagt både aften og nat 225,00 kr., leje af dragter ca. 125,00 kr., materiale til scenemester, dekoration ca. 100,00 kr., lokaleleje til prøverne, sminke, billetter, indbydelser, porto etc. ca. 150,00 kr. Derudover skal vi have musik til både dilettanten og ballet bagefter, ca. 200,00 kr. Enhver kan nok tænke sig, at kassereren ikke har det godt, før de mange penge er sikkert i havn igen; men vi har sat vor lid til, at ingen svigter denne dag. De optrædende har lagt et stort stykke arbejde i rollerne, og andre medlemmer har slidt med alle de andre ting, der følger med i den anledning. Der er f. eks. ikke købt et eneste rollehefte, alt er skrevet af på maskine. Alle dekorationer er lavet af medlemmer, ja kort sagt, overalt hvor vi har kunnet klare os ved egen hjælp, har vi gjort det - skulle vi have betalt for alt, hvad det koster at stille en forestilling på benene, kunne vi ikke have magtet opgaven.

Søndag den 20. marts overlader vi resultatet af anstrengelserne til medlemmernes dom; kom og tag de sædvanlige gode venner og bekendte med, ja vi venter også ved denne lejlighed at se mange nye medlemmer, festerne er også en side af H.G.s arbejde, der har deres mission. For at undgå billetsalget ved indgangen, der kun kan sinke aftenens program, og samtidig give det hele et offentligt præg, bedes billetterne købt eller bestilt i forvejen. Vi begynder præcis kl. 20. Garderoben er åben fra kl. 19,30.

Annonce fra 1947
Holmegårdens Badminton Club
Rødovre 1426

T-shirt med logo.
I slutningen af 1996 fik en af foreningens medlemmer den gode ide, at det kunne være flot, hvis alle gymnaster havde ens T-shirt på til gymnastikken. Ideen fængede, og efter undersøgelser af pris og kvalitet blev en T-shirt med grøn farve som Viborgs håndboldpiger valgt. T-shirten bærer foreningens gamle logo i blåt og hvidt på brystet og foreningens navn i hvidt på ryggen. Det må da også indrømmes, at det ser godt ud, når alle er iført ens T-shirt. Her i 2003 har vi lige modtaget 3. sending, så også de sidst ankomne kan være med.

Edb-alderen.
Indenfor de sidste 8 år er foreningen gået ind i Edb-alderen. Ganske vist har vi ikke noget anlæg, men samtlige referater, festskrifter, regnskaber etc. laves nu ved hjælp af EDB. Vi har endda en hjemmeside med adressen: http://hgusers.whitehat.dk. Udsendelse af brev til samtlige medlemmer ved sæsonstart klares også ved hjælp af EDB.

Det sociale samvær herunder fester
Der har igennem årene været afholdt mange fester både forårsfester, julefester og selvfølgelig jubilæumsfester. Der er ingen tvivl om, at det sociale samvær er en meget vigtig del af foreningslivet. Selvfølgelig er gymnastikken det vigtigste, men hvem kunne tænke sig bare at møde op lige før start af gymnastik og derefter tage hjem lige efter? Mange medlemmer møder før tiden og får en sludder inden gymnastikken og ikke mindst bagefter. Hos damerne er der tradition for, at der er kaffemik den første tirsdag i hver måned efter gymnastikken. Hos herrerne er der en øl eller vand efter gymnastikken. Her har "ølmanden" gennem mange år, Jørgen Larsen, en vigtig funktion også i forbindelse med herrernes afslutning og andre arrangementer. Festerne har været afholdt mange forskellige steder. I mange år blev både forårsfest og julefest afholdt i skolens store spisesal, men da den blev inddraget til andre formål måtte vi finde andre muligheder. Her kan blot nævnes: Lærerværelset, diverse restauranter og gennem de sidste par år i kantinen, Nyhavn 16 hos Laila.

Uddrag af beretninger gennem årene. - Direkte afskrifter fra protokol inkl. stavefejl.
Generalforsamling 27. december 1973.
Der var 18 medlemmer tilstede samt bestyrelsen. Formanden bød velkommen, der valgtes dirigent. Janni. Formanden aflagde beretning om sidste års virke blandt andet, at man havde søgt, og modtaget diverse atletik rekvisitter, spyd med mere, og man enes om at søge igen i år om et tilskud gennem de Danske Skytte, Gymnastik og Idrætsforeninger. Hartun aflagde regnskab, der kunnen godkendes, der var ikke kommet nogen skriftlige forslag, men der blev stillet nogen fra generalforsamlingen, blandt andet efterlyste man en svaber og gulvklud, så man kunne svape gulv inden man begyndte på gymnastikken. Der var også forespørgsler om vi ikke kunne få lov at deltage i opvisninger og lignende. Bestyrelsen blev pålagt, at oplyse hvor og når disse opvisninger fandt sted. Valg af ny kasser. G. Hartun ønskede ikke genvalg, ny blev Janni , bestyrelsesmedlem her genvalgtes. Erik Holde Frandsen, valg af revisor John Jensen genvalgt, Lona indtrådte i bestyrelsen i stedet for Kirsten.
Alice
Generalforsamling tirsdag den 7-11-78
Formanden bød velkommen til de 26 medlemmer der var mødt frem og Jørgen Olufsen blev valgt til ordstyrer. Formanden aflagde beretning. foreningens medlemstal ligger i dag på ca. 65 fordelt på et dame og et herrehold. Vi har fået en del nye medlemmer, som vi håber vil befinde sig godt hos os. Vi får i årets løb en del invitationer til opvisninger i forskellige foreninger dette har været drøftet med medlemmerne men der er ingen interesse herfor. Der har været formandsmøde d. 25/1 i D.D.S.G. og I. hvor formanden og sekretæren deltog. På dette møde blev vi opfordret til at søge halplads på den nye Engstrandskole. Det skulle være en enkelt dag i oktober. Vi skulle være den eneste gymnastikforening der havde mulighed for plads. Det er så meningen der skal laves opvisningsstævne i samarbejde med D.D.S.G. og I. Vi har sendt ansøgning til kommunen og vi venter svar i nov. måned. Vi har holdt bestyrelsesmøde 8-2-78. Som de fleste har bemærket har vi fået en ny båndoptager af kommunen som efter lidt startbesvær vel skulle fungere tilfredsstillende. desuden har vi fået tilskud fra kommunen til foreningens drift på 2120 kr. Vi har tegnet forsikring på radio og rekvisitter i skabet, den er på 5000 kr. Der blev holdt bestyrelsesmøde 16-8. Vi har ikke ment det var nødvendigt at ofre penge på en annonce i Hvidovre Avis, men har sendt brev ud til hvert enkelt medlem om gymnastikkens begyndelse. Begge hold har da også en størrelse så gymnastiksalen bliver helt udnyttet. Vi mener ikke det er rigtigt at annoncere og evt. få nye medlemmer som vi ikke har plads til. Skal vi udvide medlemskredsen skal vi opdele holdene i 2 også skal vi for herrernes vedkommende have en ny leder, idet Jens Jørgen ikke kan afse mere tid. Hos damerne har vi haft 2 hold, det har vi ikke mere da Emmy er forhindret i at lede gymnastikken om torsdagen. Tilslutningen om torsdagen har været meget lav, især efter jul at det har givet underskud. Vi er derfor blevet enige med Valby-Hvidovre K.F.U.M. om at bytte haltider således at vi får 1 time mere om tirsdagen til kl. 21 og har så opgivet torsdagen. Der er således mulighed for at udvide dameholdet evt. med andre aktiviteter såsom boldspil og lign. Bestyrelsesmøde 1/11. Beretningen af formanden blev godkendt. John aflagde regnskab som blev godkendt. Der var ingen indkomne forslag. Vedtaget blev at bestyrelsesmøderne blev forhøjet fra 50 til 75 kr. John blev genvalgt til kasserer. Karen blev genvalgt som sekretær. Erik fortsætter som formand. Lona fortsætter som bestyrelsesmedlem.. Anna genvalgt som revisor. Jørgen Olufsen genvalgt som revisor. Suppleanter: Annelise Jensen - Bent Olsen.

Referat af ordinær generalforsamling på Holmegårdsskolen mandag 18.11.02 kl. 20.00 på lærerværelset.

Pkt. Tekst Nuværende bestyrelse:
1 Valg af dirigent Formand Birger Hansen
2 Formandens beretning Næstformand Lona Nielsen
3 Regnskab Kasserer Flemming Hansen
4 Indkomne forslag Bestyrelsesmedlem Ole Ystaas
5 Valg iflg. lovene Bestyrelsesmedlem Anette Bull
6 Festudvalg jubilæet Suppleanter Helge Pedersen
7 Eventuelt Birger Hørringsen
Valg: Revisorer John Jensen
Kasserer Flemming Hansen Jørgen Olufsen
Ole Ystaas Suppleant Jørgen Larsen
1 suppl. Helge Pedersen
2 revisorer

Birger bød velkommen til generalforsamlingen og konstaterede et fremmøde på 19.

ad 1) Bent Jørgensen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad 2) Birger aflagde beretning for sæson 01/02 og den forløbne del af sæson 02/03. Tilslutningen hos damerne havde været lille, men i den nye sæson er damerne allerede oppe på 24 medlemmer. Hos herrerne også tilgang, så der nu er 30 medlemmer inkl. 4 udelukkende badminton. Rettede en stor tak til instruktørerne. Uden dem ingen gymnastikforening. Rettede også en tak til Jørgen Larsen for jobbet som "ølmand" og arrangør af diverse arrangementer. Til idrætsmærket kun 5 herrer i sidste sæson. Nævnte, at "atletikområdet" ved hallen skal renoveres i foråret 2003, så vi ikke kan bruge dette. Interessen er formentlig også meget lille. Nævnte badminton og den store interesse der udvises, så vi fint udnytter de 3 baner. Endvidere en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Birger nævnte julefesten 2001 og forårsfesten 2002 begge i kantinen Nyhavn 16 hos Laila. Mente, at festerne er en vigtig social funktion i foreningen. Oplyste, at vi ikke har flere klubtrøjer, hvorfor der vil blive bestilt 30 stk., som kommer til at koste kr. 75. Omtalte hjemmesiden og muligheden for, at vi nu kan få sat billeder på af hhv. dame- og herrehold, så hjemmesiden bliver lidt mere levende. Glædede sig over bedre plads i omklædningsrummet med nye bænke, men savnede nogle kroge til tøj. Dette vil blive rejst overfor kommunen sammen med ønsket om få bruserne til at virke.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

ad 3) Flemming udleverede regnskab for perioden 2001/2002 samt oversigt for årene 1997-2002. Oplyste specielt omkring afsættelse af beløb til jubilæumsfesten i 2003. Efter et par spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt.

ad 4) Ingen indkomne forslag.

ad 5) Flemming oplyste, at han ikke ønskede at fortsætte som kasserer efter 8 år på jobbet. Flemming havde forud for generalforsamlingen prøvet at finde en kasserer, men forgæves. Det lykkedes ikke at finde et emne blandt de fremmødte, men Flemming indvilligede i at fortsætte indtil uge 7 i 2003, så klubben har frist til at finde ny kasserer. Øvrige medlemmer blev genvalgt.

ad 6) Birger oplyste, at 60 års jubilæet 1.9.03 nu er så tæt på, at vi er nødt til at danne et festudvalg. Gennemgik de ting, som festudvalget bør tage sig af i samarbejde med bestyrelsen. Festsalen på Avedøre skole er reserveret til lørdag 4.10.03, men også andre muligheder kan komme i betragtning. Ole Ystaas og Per Dyrbye indvilligede i at deltage med henblik på selve festen. Jens Jørgen ville gerne varetage kontakten til Hvidovre Avis. Birger laver oplæg til festskrift og varetager kontakten til Hvidovre lokalhistoriske forening.

Ad 7) Georg efterlyste en rengøring af svaberen til gymnastiksal 01, da vi bruger den før hver gymnastiktime. Birger lovede at gå videre med dette. Georg mente, at vi bør forny vores fanedug og måske kan få tilskud fra DGI eller andre. Birger arbejder videre med forslaget. Lona oplyste, at damerne skal deltage i en mindre opvisning lørdag den 18. januar 2003 i DGI-byen med efterfølgende fest.

Birger Hansen referent


Opdateret d. 12.8.2003